strona główna    kontakt    metryczka


Zastosowanie QUANTECA u koni

 
Radionika – rewolucyjne połączenie fizyki i medycyny naturalnej

von Sabine Heüveldop

Diagnoza czy terapia na odległość to zjawiska, które nie pasują do naszego współczesnego modelu postrzegania świata. Pewne wydarzenia nauka odrzuca  jako "niemożliwe do wyjaśnienia" i spycha je w sferę fanazji. W rzeczywistości można jednak założyć istnienie przesłanek technicznych, które wywołują takie zjawiska. Istnieją też ludzie, którzy nie chcą zrezygnować z nowej terapii, tylko dlatego, że nauka nie jest jeszcze w stanie wyjaśnić mechanizmu jej działania.
W radionice widzą oni szansę dla leczenia holistycznego i uzyskują już w prakty-
ce zadziwiające wyniki terapii - również u koni.
 
 
Terapia ukoronowana sukcesem: Bonne Amie przezwyciężyła dzięki urządzeniu QUANTEC® swoją ciężką chorobę (zdjęcie: Sabine Heüveldop)

„Zajmuje się Pani przecież leczeniem koni. Czy jest Pani zainteresowana poz-
nać nową, niezwykłą metodę?“ Pytanie z Monachium brzmiało nieco tajemniczo,
a pierwsze informacje były tak zadziwiające, jak i niewyobrażalne; chodziło o ra-
dionikę. Pierwszym wyjaśnieniem było, że radionika wykorzystuje zdolności umy-
słu, w połączeniu z urządzeniami technicznymi, dla umożliwienia komunikacji mię-
dzy systemami biologicznymi. Radionika zajmuje się badaniem biopól oraz pól morficznych. Według Ruperta Sheldrake'a pola morficzne stanowią zjawisko ele-ktromagnetyczne; otaczają one wszystko w naszym świecie, niezależnie od tego, czy chodzi o zwierzę, człowieka, roślinę czy przedmiot. Pola morficzne istnieją na płaszczyźnie "przed-materialnej". Radionika to metoda, która daje możliwość ana-
lizy (skanowania)  tych pól informacyjnych (pól morficznych) oraz dostarczania im informacji (napromieniowywanie). Wszystko to brzmiało bardzo abstrakcyjnie ale interesująco. W końcu istniały metody leczenia, które długo odrzucano, zanim się przyjęły. Przede wszystkim jednak wiele z tych metod, jak np. akupunkturę, sto-
sowano osiągając dobre rezultaty - długo, zanim naukowcy potrafili wyjaśnić ich działanie.

Klacz Bonne Amie
 
 
Po przeprowadzeniu licznych terapii,
uwieńczonych sukcesem Anja M.
Mootz i Franz Mootz są przekonani
o skuteczności QUANTECA®
(zdjęcie: Sabine Heüveldop)Anja Mootz jest jedną spośród już wielu te-
rapeutów, którzy z powodzeniem stosują instrumentalną biokomunikację w praktyce. Historia klaczy Bonne Amie z pewnością na-
leży do przypadków, które wywarły na niej głębokie wrażenie. Brązowa klacz wygląda dzisiaj na wyjątkowo zdrową. Z zadowo-
leniem skubie trawę pośród swoich towa-
rzyszy i wydaje się cieszyć słońcem. Nic nie przypomina odysei, którą koń ten przeszedł. „Kiedy przed trzema laty pojawiło się przed drzwiami dwóch mężczyzn i chciało oddać źrebaka, klacz była już w drodze do rzeźni“, opowiada Anja Mootz. Razem ze swoim mężem zajęli się źrebakiem i udało im się uratować matkę, Bonne Amie. Anja Mootz mieszka ze swoim mężem od wielu lat na Węgrzech i zajmuje się naturalnymi metodami leczenia koni. „Klacz, która miała wtedy trzy lata, znajdowała się w żałosnym stanie. Była całkowicie zaniedbana dodatkowo jeszcze wyczerpało jej siły, zanim je jej po prostu odebrano", przy-
pomina sobie Anja Mootz. Dokładne badanie klaczy przyniosło przerażające wyniki: „Cierpiała między innymi na bardzo silną niewydolność krążenia, zapalenie miedni-
czek nerkowych, pęknięcie miednicy, nowotwory jelit, metastazy w wątrobie, jak również raka kopyta. Analiza zawierała w sumie 40-50  punktów, dotyczących sta-
nu zdrowia konia, aż do najcięższych stanów traumatycznych. Ostatnie można by-
ło tłumaczyć nagłym rozstaniem ze swoim dzieckiem.”


Analiza Quanteca®
 
Serce QUANTECA®: Dioda z białym
szumem, która skanuje  biopola
w przeciągu kilku minut.
(zdjęcie: Sabine Heüveldop)

 
Wspomniana analiza została sporządzona przez QUANTEC®, specjalnym urządzeniem radionicznym, którym terapeutka posługuje
się w praktyce od kilku lat. Chodzi tu o jedyny
w swoim rodzaju radioniczny system kompute-
rowy, w którego skład wchodzą dioda z białym szumem stanowiąca serce generatora skanu-
jącego biopola oraz laptop. Są one ze sobą połączone. Analiza polega na tym,  że wyszu-
kane przez diodę informacje o koniu zostają porównane z wpisami baz danych, które są zapisane na komputerze: mówiąc językiem fachowców jest to skanowanie na rezonans. Wykrywa się przy tym ewentualne zaburzenia i blokady. System uwzględnia zarówno stany fizyczne, jak i mentalne czy psychiczne.
Do 100.000 zapisanych frekwencji baz danych wchodzą np. akupunktura, alerge-
ny,  esencje kwiatowe dr Bacha, homeopatia i osteopatia. Specjalna baza danych
z dziedziny medycyny weterynaryjnej jest poświęcona schorzeniom koni. W prak-
tyce analizę przeprowadza się na podstawie surogatu ciała - np. niewielkiej ilości krwi, kępki włosów. Jak można jednak uzyskać wiele dokładnych informacji z kilku włosów? Aby wyjaśnić takie zjawiska, zwolennicy radioniki zwracają uwagę na badania, które  wykazały, że Wszechświat cechuje budowa holograficzna, tzn.,
że część zawsze zawiera również i całość. Zatem każda komórka ciała posiada wszystkie informacje genetyczne i nie ma to znaczenia, czy chodzi o komórki krwi czy też włosów.

Terapia

Rozpoznanie problemów to jednak nie wszystko. Wynik badania komputera da-
je dodatkowo wskazówki dla planu terapii pacjenta. Poza wpisami z baz danych terapeuta otrzymuje również wykaz środków, które powinny zostać przepisane. Terapia może być wtedy klasyczna, np. za pomocą globulek lub akupunktury. Możliwe jest również napromieniowywanie koni odpowiednimi uzdrawiającymi impulsami. W chwili, gdy informacja zostanie dostarczona jednej komórce orga-
nizmu, wszystkie komórki o tym samym DNA otrzymują tę informację. Działa to niezależnie od tego, gdzie te komórki się znajdują, a zatem może działać jako uzdrawianie na duże odległości. Podstawą wyżej opisanej metody jest nastę-
pujący model: organizmy żywe mają zdolność komunikowania się między sobą poza obszarami, które są odczuwalne lub mierzalne; mówi się wtedy o bioko-
munikacji. Biokomunikacja instrumentalna to możliwość zbudowania fizykalne-
go urządzenia w taki sposób, aby mogło ono symulować system biologiczny.
W konsekwencji urządzenie takie może odbierać informacje od innych syste-
mów biologicznych, a także dostarczać informacji innym systemom. Radionika
nie posługuje się żadnymi materialnymi substancjami. Urządzenie radioniczne
może samo wytworzyć informację odpowiadającą potrzebnemu lekarstwu i przekazać ją obiektowi docelowemu. Chodzi tu np. o informację środka homeo-
patycznego, nosody itp., które można przekazać koniu. Proces zdrowienia Bonne Amie następował stopniowo, krok po kroku. Z początku głównym zadaniem była stabilizacja krążenia i układu odpornościowego. W tym celu QUANTEC® napro-
mieniowywał klacz energią uzdrawiającą co 3 godziny przez 30 s. Wspomagano funkcjonowanie nerek, wątroby i jelit. Dodatkowo wprowadzono napromienio-
wywanie Carcinosinum. Środek ten, wyprodukowany z komórek raka piersi, wskazała homeopatyczna baza danych jako środek konstytucyjny dla klaczy.
Anja Mootz mogła przy pomocy urządzenia radionicznego ustalić ponadto roślin-
ne suplementy do paszy, jak np. inulinę, ziemię glinkową, ekstrakt z pestek wino-
gron, rozmaryn i olejek tymiankowy. „Po upływie około trzech, czterech miesięcy Bonne Amie przezwyciężyła najgorsze problemy“, wspomina terapeutka. Nastą-
piły regularne badania kontrolne i napromieniowywanie klaczy, dostosowane do wyników badań. Po upływie mniej więcej pół roku QUANTEC® nie wykazywał żadnego obciążenia rakiem. Nowotwór jelit, który dał już przerzuty na wątro-
bę, został wyleczony. Następnego lata stan Bonne Amie był już bardzo stabilny;
jej sierść stała się błyszcząca i klacz przybrała na wadze. Oprócz tego, z pozba-
wionej sił, niezaangażowanej klaczy stała się bardzo troskliwą mamą. Dopiero
po ukończeniu pierwszego roku życia źrebak został odzwyczajony od mleka mat-
ki, co wpłynęło bardzo korzystnie na rozwój obu koni.


Przypadek boreliozy
 
  Niegdyś pacjentka z nowotworem:
Dzięki urządzeniu QUANTEC®
Bonne Amie może optymistycznie
patrzyć w przyszłość.
(zdjęcie: Sabine Heüveldop)Anja Mootz, która w swojej przychodni wete-
rynaryjnej zajmuje się nie tylko swoimi włas-
nymi, lecz też wieloma cudzymi końmi, ceni sobie swoje urządzenie radioniczne także w
mniej spektakularnych przypadkach. W mię-
dzyczasie zgromadziła wyniki doświadczalne
z ponad 5.000 badań. Syndrom potrząsania głową, POChP, egzema letnia, jak również zaburzenia zachowania to tylko niektóre
z chorób jej pacjentów - koni, które w ten sposób skutecznie wyleczyła. „QUANTEC® stanowi niezrównaną pomoc, zwłaszcza
gdy symptomy są rozmazane“, mówi Anja. Przykładowo Lisa, 3-letnia klacz maści si-
wej została jej przedstawiona na początku kwietnia z objawami boreliozy. Borelioza
to choroba infekcyjna, przenoszona przez kleszcze. Problem polega na tym, że u koni
jest bardzo trudno odgraniczyć boreliozę od innych chorób. Możliwe objawy sięgają od re-
akcji w miejscach ugryzienia, jak świąd, stan zapalny skóry, obrzęk aż do niedowładu i stanów niepokoju. Zdarza się, że układ odpornościowy reaguje bardzo gwałtownie i obciąża przez to cały organizm. Takie reakcje występują czasem po ugryzieniu niezainfekowanego kleszcza, więc nie są wystarczającym dowodem infekcji boreliozą. Zdecydowanym dowodem nie są też towarzyszące boreliozie symptomy, jak gorączka, brak apetytu, obojętność, ponie-
waż wiele innych chorób ma podobne objawy. Na ogół terapia opiera się więc na poszlakach i wynikach różnych badań krwi. U Lisy podejrzenie zachorowania na boreliozę potwierdziło się po zbadaniu włosów z ogona klaczy przy pomocy urzą-
dzenia przez Anję. HealingSheet zaproponował terapię środkami homeopatycznymi Lachesis i Pyrogenium, które mają działanie antybakteryjne. Dodatkowo przepro-
wadzono napromieniowywanie informacją Essiak - nosody boreliozy dla stymulacji układu immunologicznego. W ciągu 5 tygodni stan zdrowia klaczy uległ wyraźnej poprawie.

Nowa technologia jako szansa przyszłości

W ten sposób można ustalić przyczyny przyszłych chorób na długo przedtem,
zanim wystąpią rozpoznawalne na zewnątrz objawy. Inna zaleta polega na
tym, że celem terapii nie jest likwidowanie symptomów, lecz przyczyn choroby. Radionika jest zatem zgodna z holistycznym podejściem do pacjenta, które sta-
nowi podstawę wszystkich terapii medycyny naturalnej. Zwłaszcza w dziedzinie profilaktyki stwarza ona możliwości, aby przez analizę stanu zdrowia wcześnie wykryć słabe punkty i oddziaływać na nie zapobiegawczo albo je nawet usunąć. Radionikę można również stosować jako środek wspomagający trening lub za-
wody koni wyścigowych, aby ukończyły sezon zdrowe i sprawne. QUANTEC® jest obecnie najnowocześniejszym urządzeniem radionicznym, a przy tym urządzeniem najdłużej już pracującym z wykorzystaniem diod z białym szumem. Badania nau-
kowe, które trwają już od ponad 30 lat wykazały, że diody te mogą służyć jako interfejs między  maszyną a świadomością, twierdzi twórca urządzenia Peter von Buengner. Specjalista terapii niekonwencjonalnych zaprojektował ten wyjątkowy system i zastosował w praktyce teorie, które stanowią podstawę radioniki posłu-
gując się najnowocześniejszą techniką komputerową. Dla weterynarzy i terapeu-
tów urządzenie to stanowi idealne wyposażenie ich przychodni czy gabinetu.
W medycynie weterynaryjnej jest ono jeszcze mało rozpowszechnione. Mimo pozytywnych wyników badań i sukcesów odniesionych w praktyce, radionika
nie jest (jeszcze) naukowo uznana i  jako taka odrzucana. Tym samym radio-
nika znalazła się w miejscu, w którym jeszcze nie tak dawno temu znajdowały
się akupunktura i homeopatia, zanim metody te zostały naukowo udowodnione
i przyjęte.

Autorka:
Sabine Heüveldop
tekst & opracowanie graficzne
Mühlenbrok 11
48249 Dülmen
Tel. +49 (0) 25 94/8 46 34
Fax:+49 (0) 25 94/78 79 60
www.sabine-heueveldop.de
info@sabine-heueveldop.de


 

© 2013 by QUANTEC GmbH