strona główna    kontakt    metryczka


 
Zdrowie koni wyścigowych dzięki instrumentalnej biokomunikacji

Sabine Heüveldop

Co w odniesieniu do ludzi jest już dawno znane, zyskuje też coraz większe zna-
czenie w sportach jeździeckich: podstawą zdrowia, sprawności i sukcesów jest fizyczna i umysłowa kondycja zwierzęcia i człowieka. W ostatnich latach świado-
mość ta w kręgach związanych z jeździectwem szła w parze z ciągle rosnącym zainteresowaniem zdrowiem sportowca i jego partnera sportowego - konia. Ralph-Michael Rash jest uważany za gwaranta sumiennego treningu koni i jeźdźców na najwyższym poziomie i prowadzi ich do sukcesów. Ten renomowany trener włączył instrumentalną biokomunikację w koncepcję swojej działalności w Hesselhof - ośrodku treningowym sportu jeździeckiego na światowym poziomie w Warendorfie. Jego maksyma brzmi: “Tylko koń, który się dobrze czuje, może osiągnąć najlepsze rezultaty!“


Zdjęcie grupowe z championen Lancelotem (od lewej): Peter von Buengner, Franz
i Anja M. Mootz, Frank Holzapfel, Ralph-Michael Rash, Lucia von Buengner i Stefan Spangenberger. (zdjęcie:
Sabine Heüveldop)

Instrumentalna biokomunikacja w Hesselhof jest domeną Anji M. Mootz. Ralph-Michael Rash zapoznał przed kilku laty tę doświadczoną terapeutkę z różnorodny-
mi możliwościami instrumentalnej biokomunikacji poprzez QUANTEC®. Pozytywne oddziaływanie na poszczególne konie jak i na cały ośrodek wpłynęły na decyzję początkowo nieco sceptycznego trenera, aby włączyć QUANTEC® w zarządzanie jego przedsiębiorstwa.

Wszystkie konie w Hesselhof są indywidualnie trenowane przez wysoko kwalifi-
kowaną kadrę. Efektywny trening, mający przynieść sukcesy w zawodach, jest prowadzony w oparciu o zasady klasycznej nauki jazdy konnej - od ujeżdżania
do skutecznego sprawdzenia się w zmaganiach Grand-Prix. Uzupełniającego wsparcia udziela instrumentalna biokomunikacja, podczas zawodów i treningu. Celem jest jak najlepsze samopoczucie fizyczne oraz osiągnięcie psychicznej równowagi u zwierząt. 

W jaki sposób QUANTEC® może konkretnie wspierać konie wyścigowe, które są pod tak wyjątkową opieką? 


W ważnych zawodach liczy się nie tylko kondycja fizyczna wierzchowca. Zwierzęta muszą sprostać ogromnym wymogom psychicznym i wytrzymać napięcie przez wie-
le dni. Napięcie wywołane wysokim poziomem intensywności pracy może bardzo obciążać konia pod względem psychicznym. Również w takich przypadkach (i szcze-
gólnie w takich) napromieniowywanie poprzez QUANTEC® może mieć bardzo pozy-
tywny wpływ. Poza tym każde wydarzenie sportowe stwarza własne, odmienne sytuacje, które mogą przysporzyć problemów. Zalicza się do nich czynniki klimatycz-
ne, jak np. silny upał, który przez dużą utratę płynów u koni prowadzi do ich szyb-
kiego zmęczenia lub też nieustanny deszcz. Mokra i zimna pogoda sprzyja kurczom mięśni grzbietu, a panujący przy takich warunkach klimatycznych ciężki stan podło-
ża kryje w sobie ryzyko dla układu ruchowego koni. Także nieznane zwierzętom budynki stajenne z nieznanymi końmi i ludźmi lub stres, wywołany przez emocjo-
nalnie "naładowaną" publiczność to czynniki obciążające. Dla zapewnienia ciągłych sukcesów sportowych potrzebna jest intensywna opieka przed i w czasie zawo-
dów. Już podczas treningu konie mogą zostać tak dobrze przygotowane, że fizy-
cznie i psychicznie są w stanie stawić czoła wysokim wymaganiom. Chodzi tu np.
o stabilizację czynności serca i krążenia, wzmocnienie układu immunologicznego
i odporności psychicznej.

QUANTEC® jest przy tym używany zarówno dla celów analitycznych
jak i terapeutycznych:

1. Uzupełniające wyrównanie deficytów (ortomolekularnych)


 
  Pani Mootz poddaje championa
Lancelota terapii przy pomocy
urządzenia QUANTEC®
(zdjęcie:
Sabine Heüveldop)

Główne składniki paszy - nawet jeśli chodzi o paszę dobrej jakości - często nie wystarczają, aby zapewnić zwierzęciu optymalne odżywianie. Zapotrzebowanie na witaminy, składniki mineral-
ne i elementy śladowe waha się w zależności
od wieku konia, stawianych mu wymagań i jego stanu zdrowia. Analiza QUANTECA® pozwala u-
zyskać informacje o deficytach witamin, minera-
łów i elementów śladowych w organizmie. Potem można celowo skompensować braki przez poda-
wanie potrzebnych substancji w paszy uzupeł-
niającej, napromieniowywanie  lub przez połą-
czenie dodatków do paszy  z odpowiednim na-
promieniowywaniem.

2. Kontrola nad pasożytami

Jelita odgrywają bardzo ważną rolę dla silnego układu odpornościowego. Analiza QUANTECA®  pozwala sprawdzić u każdego konia ewentualne obciążenie pasożytami, dzięki czemu można je potem celowo zwalczać. W praktyce weterynaryjnej ciągle  powszechne jest odrobaczanie według zasady "strzelania na ślepo". Zaleta celowego odrobaczania polega na tym, że można zaoszczędzić koniom obciążających środków chemicznych, które stosuje się w konwencjonalnych kuracjach przeciwpasożytniczych. W praktyce oznacza to, że nie trzeba aplikować środków usuwających tasiemce, gdy tasiemca nie ma. W wypadku, gdy zastosowa-
nie kuracji odrobaczającej jest konieczne,  należałoby przynajmniej po jej zakoń-
czeniu uzdrowić jelita przez odpowiednie napromieniowywanie.

3. Usuwanie blokad energetycznych

Można tak wzmocnić równowagę psychiczną koni sportowych, które są często transportowane z miejsca na miejsce, z turnieju na turniej i które znajdują się
pod dużą presją, by osiągnąć dobre wyniki, że zwierzęta dobrze zniosą te ob-
ciążenia. Przy napromieniowywaniu, mającym zlikwidować blokady energetycz-
ne, terapeutka korzysta z takich baz danych jak: akupunktura, kwiaty Bacha, australijskie kwiaty buszu. Inne bazy danych odnoszą się do pracy z symbolami, mantrami i afirmacjami, np.: „Jestem zwycięzcą, odnoszę sukcesy, jestem zdrów“. Dla przeprowadzenia analizy informacje o koniu, wyszukane przez diodę zostają porównane z wpisami baz danych komputera, co umożliwia wykrycie ewentual-
nych zaburzeń i blokad. Te ostatnie można potem usunąć przez nadawanie od-
powiednich informacji (patrz też "Comed": 07/06 i 09/06). Ważny dla regeneracji wierzchowców jest dobry sen. Aby go zapewnić, Anja M. Mootz napromieniowuje wieczorem konie przez 2-3 godzin Passiflorą D1/D2, także podczas turniejów, kiedy konie w obcym otoczeniu muszą się uspokoić. Napromieniowywanie można regulo-
wać czasowo. Wspieranie zachowania zwierząt wyrażającego spokój i opanowa-
nie, jak również stabilizacja krążenia zmniejszają ponadto ryzyko wystąpienia kolki.

4. Neutralizowanie zakłóceń geopatycznych oraz łagodzenie lub nawet usuwanie „starych obciążeń“ 


Konie biorące udział w turniejach często przebywają w przeznaczonych do tego celu namiotach-stajniach, które są ustawiane przypadkowo. Zakłócenia geopa-
tyczne można przez sprawdzenie odpowiednich danych wykryć i zneutralizować,
co ułatwia koniom przebywanie w obcym otoczeniu. Dla niektórych koni problemem podczas transportu lub w nowym otoczeniu jest picie wystarczającej ilości wody - po prostu jej nie przyjmują. Także i w takich przypadkach terapeutka jest w sta-
nie przy pomocy QUANTECA® działać regulująco i bezpośrednio wpłynąć na jakość wody. 

Dla wzmocnienia układu immunologicznego, trzeba uwzględnić komplikacje wywo-
łane szczepieniami. Konie, które biorą udział w turniejach, muszą być szczepione. Napromieniowywanie Teucrium od dnia szczepienia przez przynajmniej 2 tygodnie zmniejsza te komplikacje.

5. Rozwój kondycji i sprawności fizycznej
 
Szczególnie ważne w przygotowaniach do zawodów jest, oprócz opisanego już wspomagania pracy serca, układu krążenia i odporności psychicznej, celowe na-
promieniowywanie ścięgien, więzadeł i stawów (organopreparaty) w akordzie po-
tencji (D3, D4, D6, D12, D15, D30, D200) dla zmniejszenia ryzyka urazu. To samo dotyczy krążków międzykręgowych. 

Jeździec i trener Ralph-Michael Rash podsumowuje: „Analiza QUANTECA® ułatwia mi przede wszystkim również ocenę koni, które przybywają do nas na tresurę i których przeszłość jest nam nieznana. W ten sposób mogę te konie lepiej zrozu-
mieć i prowadzić trening jeszcze efektywniej.“ Aktualnym i wyjątkowym sukcesem projektu, wspieranego przez QUANTEC® w Hesselhof jest brązowy medal reńskie-
go ogiera Lancelota, zdobyty w tegorocznych mistrzostwach kraju w Warendorfie.


Autorka::
Sabine Heüveldop
Tekst & opracowanie graficzne
Mühlenbrok 11
48249 Dülmen
Tel. +49 (0) 25 94/8 46 34
Fax:+49 (0) 25 94/78 79 60
www.sabine-heueveldop.de
info@sabine-heueveldop.de

 

© 2013 by QUANTEC GmbH